Jednoletý kurz Grafika pro pokročilé

Kurz Grafika pro pokročilé vznikl na četná přání absolventů oboru Interaktivní design. Byl určen pro posluchače, kteří již ovládají teoretické základy (Užitá typografie, Vizuální komunikace, Dějiny písma a typografie a Současná typografie) a obsluhu grafických aplikací (Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop) a chtějí se dále zdokonalovat.
Kurz Grafika pro pokročilé v sobě zahrnoval 10 tematických okruhů. Byl sestaven z teoretických přednášek, exkurzí a konzultací. Soustřeďoval se především na estetické hledisko grafického designu. Software se nevyučoval, jeho znalost se předpokládala.
Garantem kurzu byl Filip Blažek — zastával nejen roli přednášejícího, ale i moderátora a průvodce celým kurzem. Dalšími dvěma lektory tohoto kurzu byli Jakub Krč a Jan Tippman. Ke každému tematickému okruhu byl přizván nejméně jeden host z řad významných osobností českého grafického designu. Výuka byla obohacena o exkurze. Navštívili jsme tiskárnu Europrint, Uměleckoprůmyslové museum v Praze s odborným výkladem Petra Štembery, Studio Činčera, kde se nám věnoval majitel a designér Jan Činčera a prepress studio Astron print s výkladem Jana Hodka.

Tematické okruhy výuky: 

Produkce v grafickém designu PRO
Knihy  KN 
Plakáty  PL
Periodika  PER
Corporate design (Corporate identity) CD
Obaly a etikety OE
Reklama a základy marketingu  RK
Písmo  PI
Fotografie a grafický design  FO
Realizace a výstup RV

Celkový počet vyučovacích hodin: 88 (vyučovací hodina trvá 45 minut)

Průběh studia

Kurz byl zahájen v říjnu 2007 a trval do konce června 2008. Výuka probíhala jednou za 14 dní (čtvrtek) od 17 hod. do 20.15 hod. (trvala 4 vyučovací hodiny = 2 přednášky). Mezi jednotlivými přednáškami byla 15minutová přestávka. Studium zahrnovalo celkem 22 setkání. Po přednáškové části následovali konzultace prací posluchačů. Každý tematický okruh byl v průběhu setkání postupně prohlubován. Z každého tematického celku posluchači dostali domácí úkol. Pohled na probíraná témata byl vždy obohacen také o pohled externího hosta.

Domácí úkoly a Absolventská práce

Lektoři během výuky zadávali domácí úkoly. Domácí úkoly byly praktického charakteru, měli termín odevzdání a klasifikovaly se.
Na konci studia bylo předepsáno téma závěrečné absolventské práce – pro všechny posluchače stejné. Posluchači měli možnost konzultovat svou závěrečnou práci se všemi lektory, kteří se podíleli na výuce jednotlivých oblastí v průběhu roku.
Závěrečnou Absolventskou práci obhajovali posluchači před komisí v září 2008. Z 11 posluchačů kurzu úspěšně dokončilo a obhájilo svou závěrečnou práci pouze 7 posluchačů.

Profil absolventa

Absolvent kurzu Grafika pro pokročilé nalezne uplatnění jako samostatný grafik, grafik na volné noze, DTP operátor či artdirector.