Jednoletý rekvalifikační kurz Interaktivní design

Kurz Interaktivní design v sobě zahrnoval 18 předmětů. Výuka se skládala z teoretických předmětů a praktické výuky softwarových aplikací.

Seznam předmětů a jejich hodinová dotace:

Grafika

Dějiny písma a typografie DT 6 vyuč. hod. 3 přednášky
Současná typografie ST 4 vyuč. hod. 2 přednášky
Užitá typografie UT 14 vyuč. hod. 7 přednášek
Vizuální komunikace VK 10 vyuč. hod. 5 přednášek
Základy polygrafie ZP 2 vyuč. hod. 1 přednáška
Adobe Photoshop PSD 20 vyuč. hod. 5 vyučovacích celků,
výuka probíhá u počítačů
Adobe InDesign INDD 20 vyuč. hod. 5 vyučovacích celků,
výuka probíhá u počítačů
Adobe Illustrator AI 20 vyuč. hod. 5 vyučovacích celků,
výuka probíhá u počítačů

Web

Úvod do webdesignu UW 10 vyuč. hod. 5 přednášek
Seminář webdesignu WDS 10 vyuč. hod. 5 přednášek
Dreamweaver DW 24 vyuč. hod. 6 vyučovacích celků,
výuka probíhá u počítačů
Flash FLA 20 vyuč. hod. 5 vyučovacích celků,
výuka probíhá u počítačů

Foto

Dějiny fotografie DF 6 vyuč. hod. 3 přednášky
Současná fotografie SF 4 vyuč. hod. 2 přednášky
Technika digitální fotografie TDF 10 vyuč. hod. 5 přednášek
Seminář digitální fotografie SDF 8 vyuč. hod. 4 přednášky
Ateliérová fotografie AF 12 vyuč. hod. 3 vyučovací celky
ve fotografickém ateliéru
Exteriérová fotografie EF 8 vyuč. hod. 2 vyučovací celky
v exteriéru

Celkový počet vyučovacích hodin: 208 (vyučovací hodina trvá 45 minut).

Časový rozsah studia

Kurz byl zahajován v průběhu září a trval do konce června. Institut nabízel dvě formy studia: večerní a víkendovou. Každý posluchač si formu zvolil před přijetím ke studiu. Večerní studium probíhalo 2× týdně (vždy pondělí a středa) od 17 hod. do 20.15 hod. (trvalo čtyři vyučovací hodiny — tedy dvě přednášky). Mezi jednotlivými přednáškami byla 15minutová přestávka. Víkendové studium probíhalo 3 až 4 soboty v měsíci od 9 hod. do 18 hod. (trvalo 10 vyučovacích hodin, tedy pět přednášek). Přes poledne byla třičtvrtěhodinová pauza na oběd (Institut stravování nezajišťoval.

Průběh studia

Studium bylo rozděleno na tři trimestry. Teoretické předměty byli vyučovány v průběhu celého roku tak, aby navazovaly na znalosti softwarových aplikací.
V prvním trimestru se posluchači teoreticky seznámili se všemi oblastmi designu. V softwarové výuce se pozornost vztahovala převážně ke grafickým programům (Photoshop, Illustrator a InDesign). Ve druhém trimestru byla dokončena výuka grafických softwarů a posluchači začali výuku webových aplikací (Flash a Dreamweaver).
V posledním trimestru se výuka soustředila na webové aplikace. Přednášky probíhali do přelomu května a června. Po ukončení přednášek měli studenti k dispozici minimálně 14 dnů na dokončení Absolventské práce. Absolventské zkoušky se konali ve druhé polovině června. Opravný (náhradní) termín byl vypsán začátkem září (před zahájením dalšího školního roku).

Domácí úkoly a kontrola studijních výsledků

Lektoři během výuky zadávali až 35 domácích úkolů. Posluchači odevzdávali a konzultovali své domácí úkoly přes internetové rozhraní zvané NetPortal. Domácí úkoly byli převážně praktického charakteru a klasifikovali se.
Na konci každého trimestru (prosinec, březen, červen) probíhaly Trimestrální zkoušky: měli podobu písemného testu z probraného učiva. Trimestrální zkoušky byli klasifikovány.

Absolventská práce

Na konci druhého trimestru si posluchači zvolili téma své závěrečné Absolventské práce z předepsaných okruhů definovaných ředitelem školy. Každý posluchač si zvolil z řad lektorů svého vedoucího absolventské práce. S ním pak konzultoval svou práci prostřednictvím NetPortalu nebo po dohodě osobně. Lektor posluchače vedl a vypomáhal v dosažení lepších výsledků při závěrečné obhajobě. Na jednoho vedoucího lektora připadlo zhruba pět posluchačů.

Ukončení studia

Posluchač, který splnil všechny domácí úkoly, úspěšně absolvoval Trimestrální zkoušky a řádně konzultoval svou Absolventskou práci, mohl přistoupit k Absolventské zkoušce. Svou závěrečnou Absolventskou práci studenti obhajovali před komisí, která se skládala nejméně ze tří lektorů. Pokud uspěli, získávali osvědčení o ukončení rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost „Grafický a webový designér“.

Časová náročnost studia

Vlastní výuka zabírala jen zlomek času potřebného k úspěšnému absolvování — domácí úkoly a příprava závěrečné práce byli nedílnou a časově velmi náročnou součástí studia.

Profil absolventa

Absolvent oboru Interaktivní design našel uplatnění v týmu obrazových editorů, v obchodních či reklamních společnostech jako grafik, DTP operátor a zejména jako designér nejen webových aplikací, ale i grafických či fotografických forem.